OSTATNÉ SLUŽBY:
cena:

25 €/hod

špecifikácia:
• Stavebný a autorský dozor v priebehu realizácie interiérov sa účtuje na základe času stráveného na stavbe a dopravou k stavbe. Pri realizovaných projektoch interiérov mimo Prešova sú k cene času odpracovaného na stavbe pripočítané cestovné náklady za dopravu na miesto stavby uvedené v cenníku “ďalšie služby”. V prípade, že si z nášho architektonického štúdia objednáte realizáciu na kľúč, stavebný a autorský dozor neplatíte. Pri realizácii interiéru s firmami, ktoré sú pre nás neznáme, resp. s ktorými nemáme skúsenosť, alebo sme s nimi ešte nespolupracovali, účtujeme autorský dozor podľa cenníka “ďalšie služby”.

• Odborné poradenstvo a asistencia pri výbere, zhodnotení, kúpe pozemku, nehnuteľnosti a pod. Odborné a legislatívne zhodnotenie návrhov a projektov v zmysle príslušných zákonov, vyhlášok a technických noriem. V prípade výjazdu v rámci poradenských služieb mimo Prešova sa účtujú k cenám poradenských služieb aj cestovné náklady podľa cenníka “ďalšie služby”.

• Ceny služieb v sekciách architektúra a interiér sú odvodené na základe časovej náročnosti podobných projektov. Pri návrhoch a projektoch s nedefinovateľnou časovou náročnosťou, služby účtujeme na základe odpracovaných hodín. V prípade výjazdu v rámci nešpecifikovaných služieb mimo Prešova sa účtujú k cenám nešpecifikovaných služieb aj cestovné náklady.

OBHLIADKA A VÝJAZD DO TERÉNU:
cena:
25 €/hod + 0,50 €/km – výjazd v meste Prešov
25 €/hod + 0,50 €/km – výjazd na miesto a nazad mimo mesta Prešov

špecifikácia:
Uvedené ceny sa účtujú pri výjazde na miesto stretnutia na základe Vašej požiadavky v prípade, že nemáme zmluvu a ani objednávku na projektové práce, resp. bez objednania ďalších služieb.

CESTOVNÉ NÁKLADY:
cena:
15 €/hod – cesta na miesto a nazad
0,50 €/km – cesta na miesto a nazad

špecifikácia:
Pri projektoch mimo Prešova sa účtujú k cenám projektov podľa jednotlivých stupňov cestovné náklady. Cena za výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a nazad.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ – VYBAVENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA:
cena:
400 € – kompletného servisu pre vybavenie územného alebo stavebného povolenia pre RD
450 € – kompletného servisu pre vybavenie stavebného povolenia pre RD v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
120 € – rozhodnutie o trvalom odňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
120 € – povolenie stavby domovej studne (vodná stavba)
120 € – povolenie zriadenia vjazdu z komunikácie na pozemok, vyžadujúce súhlas dopravného inšpektorátu
350 € – povolenie stavby domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV)
350 € – kolaudácia stavby RD, chaty
200 € – stavebný dozor k žiadosti pre účely vybavenia stavebného povolenia pre RD
25 €/hod – technická a poradenská činnosť pri výbere dodávateľov a zhotoviteľov

špecifikácia:
Zabezpečenie vybavenia územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia na základe splnomocnenia na stavebnom úrade, vybavenie stanovísk dotknutých úradov a správcov, vybavenie vyňatia pôdy z PPF pod budúcou stavbou, kontrola podkladov ku kolaudácií, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia pre RD. V prípade výjazdu v rámci inžinierskych služieb mimo Prešova sa účtujú k cenám inžinierskych služieb aj cestovné náklady. V cene nie sú zahrnuté správne poplatky a poplatky za vyjadrenia správcov sieti a ďalších inštitúcií.

3D MODELY A VIZUALIZÁCIE:
cena:
10 €/m2 – interiér min. 40 m2 úžitkovej plochy – 3D model
18 €/m2 – interiér min. 40 m2 úžitkovej plochy – vizualizácie vrátane 3D modelu
8 €/m2 úžitkovej plochy – exteriér RD – 3D model
16 €/m2 úžitkovej plochy – exteriér RD – vizualizácie vrátane 3D modelu
väčšie objekty a interiéry – 3D model a vizualizácie na základe individuálnej dohody.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY