ARCHITEKTÚRA:
Hlavnou náplňou architektonického štúdia AAG STUDIO je navrhovanie a projektovanie stavieb, ich dizajnu a funkčnosti. Architektonické štúdio navrhuje, projektuje a koordinuje stavby rôznych funkcii a veľkosti – od malých, rodinné domy až po veľké občianske a verejné stavby a stavebné a urbanistické celky. Ponuka architektonického štúdia zhŕňa taktiež úzku kooperáciu na každej časti a fáze procesu navrhovania, projektovania a realizácie – od konceptu cez konštrukčné návrhy a riešenia až po autorský a stavebný dozor nad samotnou implementáciou projektu do realizácie diela.
Architektonické štúdio spolupracuje s kvalifikovanými a spoľahlivými profesistami ako aj stavebnými firmami (konštrukcie – statika stavieb, profesisti požiarnej ochrany, vodoinštalácie a kanalizácie, zdravotechniky, plynu, elektriky, vzduchotechniky, kúrenia atď.), čo umožňuje poskytovať kompletný profesionálny zákaznícky servis.
Jednotlivé projektové stupne sú zhrnuté do manuálu pre klienta, resp. zákazníka pre jeho optimálnu orientáciu, predstavu a výber, čo tato profesia zahŕňa od návrhu až po získanie úradných povolení pre realizáciu diela nižšie v texte.

INTERIÉR:
Ďalšou hlavnou náplňou vrámci tvorby a činnosti architektonického štúdia AAG STUDIO je ponuka osobitých interiérových návrhov a projektov (domy a byty) a usporiadania nebytových priestorov, ako sú obchody, reštaurácie, kaviarne, kluby, zábavné centra, hotely atď. Architektonické štúdio sa venuje navrhovaniu a projektovaniu taktiež kancelárií a verejných priestorov. Hlavnou prednosťou architektonického štúdia je profesionálny komplexný prístup: úplná kontrola projektu – od konceptu, cez podrobný návrh a dohľad nad samotnou realizáciou až po realizáciu a montáž atypického nábytku a nákupom vhodného zariadenia a vybavenia v zmysle návrhu a projektu.
Jednotlivé projektové stupne sú zhrnuté do manuálu pre klienta, resp. zákazníka pre jeho optimálnu orientáciu, predstavu a výber, čo tato profesia zahŕňa od návrhu až po získanie prípadných úradných povolení pre realizáciu diela nižšie v texte.

PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA:
Zahŕňa komplex činnosti – poradenská činnosť pri výbere stavebného pozemku, nehnuteľnosti, posúdenie realizovateľnosti zámeru, ekonomika atď., inžiniersku činnosť pri zabezpečovaní podkladov, odborných vyjadrení úradov a správcov, prieskumov, zamerania existujúcich objektov, interiérov, geodetické zamerania pre úradne účely a pracovné podklady pre budúcu stavbu.
Návrh a osadenie rodinného domu, bungalovu, rekreačného objektu a iných stavebných objektov na pozemok je možné spracovať na základe podkladov.

Obsah podkladov pre vyhotovenie architektonickej štúdie, konkrétnej situácie a osadenia objektov na pozemok a príp. napojenie na inžinierske siete:
■ polohopis, výškopisné zameranie podľa S-JTSK a geometrický plán v digitálnej podobe daného pozemku vyhotovený projektantom v odbore geodézia
■ kópiu katastrálnej mapy
■ polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Obsah zamerania a digitalizácie zamerania priestorov a objektu:
■ podrobné zameranie existujúceho stavu – pôdorysy, výšky, otvory, hrúbky konštrukcií vrátane ich rozmerov, existujúce viditeľné rozvody, vstavané nábytkové a sanitárne časti
■ spracovanie a digitalizácia do 3D modelu – spracovanie a príprava technických stavebných výkresov existujúceho stavu

V prípade, že nemáte k dispozícií podklady, neviete ich zabezpečiť, prípadne nemáte čas riešiť tieto záležitosti, vieme Vám tieto podklady zabezpečiť a spracovať podľa individuálnej dohody vrátane ceny a termínu spracovania a dodania.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA:
Skôr ako sa dá začať pracovať na projekte konkrétnej stavby je dôležité budúcu stavbu vymyslieť, navrhnúť, stvoriť a vdýchnuť jej virtuálnu dušu na základe požiadaviek a predstav investora, daných možností stavebného pozemku a možností územia, v ktorom sa stavebný pozemok nachádza.
Architektonická štúdia je úplne prvým vizuálnym a pocitovým premietnutím zámeru investora do konkrétnej jasne vnímateľnej priestorovej a hmotovej podoby. Je to najdôležitejšia etapa, proces pri tvorbe stavebného diela – zhmotnenie ideí, nápadu, myšlienky, názoru. Túto úvodnú fázu aj napriek finančnej náročnosti nie je dobre podceniť, alebo preskočiť, nakoľko možné dodatočné úpravy a zmeny počas realizácie stavby sa môžu jednoducho premietnuť do najvyššej položky, ktorá zaťaží Váš účet za realizáciu stavby. Architektonická štúdia slúži ako podklad pre klienta pri následnom rozhodovaní a plánovaní postupu, ktorý okrem iného zahŕňa výber realizátora diela, materiálu atď. Architektonická štúdia je spracovaná v mierke 1:100, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:200. Situácia vrátane osadenia objektu na pozemku a prípadné terénne úpravy sú spracované v mierke 1:500, resp. v mierke 1:200.

Obsah architektonickej štúdie:
■ situácia
■ pôdorysy podlaží
■ rezy
■ pohľady
■ vizualizácie
■ digitálny 3D model s virtuálnou prehliadkou exteriéru a vnútorných priestorov na konkrétnom pozemku
■ textová časť (sprievodná správa)

Architektonická štúdia ako malý úvodný projekt sa dodáva v jednom vyhotovení/elaboráte. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA:
Pri optimálnom plánovaní budúceho zámeru je to neoddeliteľná súčasť architektonickej štúdie, kedy sa samotný návrh stavby doplní o interiérové riešenie. Už to nebude iba návrh stavby a jej miestnosti, resp. priestorov, ale už to bude kompletná hmotová koncepcia návrhu zariadenia jednotlivých priestorov stavby vrátane návrhu povrchových úprav týchto priestorov a dokonalý podklad pre presné spracovanie nielen stavebnej časti projektu, ale aj jednotlivých častí profesií. Vznikne komplexný celok podľa, ktorého sa navrhujú a naprojektujú ďalšie súčasti projektovej dokumentácie (konštrukcie, vodoinštalácia, zdravotechnika, plyn, elektrika, vzduchotechnika, kúrenie atď.). Pri takomto riešení už nie je potrebná improvizácia počas výstavby. Pre klienta je to komplexné vizuálne a pocitové premietnutie zámeru do konkrétnej a jasne vnímateľnej priestorovej a hmotovej podoby, kde si môže klient dokonale predstaviť ako to bude v reále vyzerať. Zároveň je to komplexné vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru. Interiérová štúdia je spracovaná v mierke 1:100, 1:50 a 1:25 podľa veľkosti riešeného priestoru. Súčasťou interiérovej štúdie je popis konkrétných materiálov a dekorov podláh, stien, stropov, atypických a typizovaných nábytkových časti, typy svietidiel atď.

Obsah interiérovej štúdie:
■ pôdorysy riešených podlaží
■ rezy, rezopohľady, pohľady
■ vizualizácie
■ digitálny 3D model s virtuálnou prehliadkou interiérov konkretnom v priestore

Interiérová štúdia ako malý úvodný projekt sa dodáva v jednom vyhotovení/elaboráte. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/interier/

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – PRE ÚRADY:
Táto projektová fáza, resp. stupeň slúži k získaniu územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby a inžinierskych sieti. Projekt pre územné rozhodnutie presne definuje účel stavby, dispozičné, hmotové a tvarové riešenie stavby, vyplývajúce nároky na správcov inžinierskych sietí, zároveň vychádza z platnej územno-plánovacej dokumentácie obce, alebo mesta, z nárokov a požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa predmetná stavba bude dotýkať z hľadiska osobného ako aj legislatívneho. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) je spracovaná v mierke 1:100, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:200. Situácia vrátane osadenia objektu na pozemku a prípadné terénne úpravy sú spracované v mierke 1:500, resp. v mierke 1:200.

Obsah projektu pre územné rozhodnutie – časť architektonicko-stavebné riešenie (ASR):
■ situácia
■ generel inžinierskych sieti
■ pôdorysy podlaží
■ pôdorys strechy
■ rezy
■ pohľady
■ sprievodná správa
■ technická správa

V genereli inžinierských sieti sú schématický riešené jednotlivé prípojky na inžinierské siete:
■ prípojka vody z verejného vodovodu alebo studne
■ prípojka na kanalizáciu, príp. žumpa, alebo ČOV
■ NN prípojka k elektromerovému rozvádzaču, NN prípojka od elektromerového rozvádzača k domovému rozvádzaču
■ plynova prípojka
■ vodozádržné opatrenia

Jednotlivé prípojky inžinierských sieti schématický riešené v genereli inžinierských sieti je možné dopracovať do projektu na základe individuálnej dohody, cenovej ponuky a Vašej objednávky. Projekt pre územné rozhodnutie DUR sa dodáva v štyroch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

Výsledkom schválenia dokumentácie pre územné rozhodnutie je rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby v predmetnom území, pozemku. Územné rozhodnutie posudzuje najmä polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby a jej vzťahy k okoliu.
V prípade stavby rodinného domu ako jednoduchej stavby, Stavebný zákon umožňuje zlúčiť územné konanie a stavebné konanie do jedného administratívneho a legislatívneho úkonu. Výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, inžinierskych prípojok a pod. a vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE – PRE ÚRADY:
Projekt pre stavebné povolenie slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý overí absenciu rozdielov s územným rozhodnutím a je hlavným podkladom pre povolenie výstavby diela. Samotný projekt pre stavebné povolenie rieši vo výkrese situácie stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona – odstupy navrhovanej stavby od hraníc pozemkov, odstupy navrhovanej stavby od susedných domov, odstup navrhovanej stavby od ulice, ochranné pásma a napojenie navrhovanej stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V jednotlivých zložkách projektu pre stavebné povolenie sú riešené jednotlivé častí stavby a profesie v potrebnom rozsahu.
V rámci projektu pre stavebné povolenie je možné dopracovať ďalšie častí profesií (podrobný realizačný projekt statiky s návrhom tvarov, dimenzií, projekt vykurovania, projekt vnútornej elektroinštalácie a rozvodov, projekt rozvodov kanalizácie a vody v stavbe, projekt rozvodu plynu v stavbe, projekt vetrania a chladenia atď.)
Jednotlivé prípojky inžinierských sieti schématický riešené v genereli inžinierských sieti je možné dopracovať do projektu na základe individuálnej dohody, cenovej ponuky a Vašej objednávky.
Pri posudzovaní projektu pre stavebné povolenie sa k projektu vyjadrujú správcovia jednotlivých inžinierskych sietí, na ktoré bude investor budúcu stavbu napájať a prirodzene aj bezprostredne majitelia pozemkov, ktorých sa predmetná stavba bude dotýkať – dotknuté strany.
Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby, technickému riešeniu uvedenému v projekte a pripomienkovanému jednotlivými dotknutými organizáciami a správcami má stavebný úrad, ktorý vydá pri splnení všetkých podmienok stavebné povolenie.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) je spracovaná v mierke 1:100, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:200. Situácia vrátane osadenia objektu na pozemku a prípadné terénne úpravy, generel inžinierských sieti sú spracované v mierke 1:500, resp. v mierke 1:200.

Obsah projektu pre stavebné povolenie – časť architektonicko-stavebné riešenie (ASR):
■ situácia
■ generel inžinierskych sieti
■ pôdorys základov
■ pôdorysy podlaží
■ pôdorys krovu – schéma
■ pôdorys strechy
■ rezy
■ pohľady
■ sprievodná správa
■ technická správa

Súčasťou projektovej dokumentácie pre úrady sú ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií spracované odborne spôsobilými projektantmi. Obsah ďalších čiastkových projektov vrámci projektovej dokumentácie:
■ protipožiarne zabezpečenie stavby
■ energetické posúdenie stavby
■ statický posudok
■ projekt NN prípojky

V genereli inžinierských sieti sú schématický riešené jednotlivé prípojky na inžinierské siete:
■ prípojka vody z verejného vodovodu vrátane vodomernej šachty alebo studne
■ prípojka na kanalizáciu vrátane reviznej šachty, príp. žumpa, alebo ČOV
■ NN prípojka od elektromerového rozvádzača k domovému rozvádzaču
■ plynova prípojka
■ vodozádržné opatrenia

Projekt pre stavebné povolenie DSP sa dodáva v štyroch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY:
Projekt pre realizáciu stavby rieši stavbu v podrobnostiach, jasne definuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby. Súčasťou realizačnej dokumentácie sú taktiež podrobne rozpracované časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení. Projekt pozostáva z jednotlivých profesií. Výkresy sú spracované podrobné vrátane sprievodných správ, technických správ, výkazov materiálov, čiastkových výrobkov a ďalších stavebných prvkov.
Súčasťou projektu pre realizáciu stavby je podrobný stavebný rozpočet celkových nákladov stavby a výkaz – výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, resp. na výber jednotlivých subdodávok, technológií a materiálov. Podrobný rozpočet zároveň významne znižuje riziko, že dôjde zo strany dodávateľov stavby k nesprávnej realizácii a fakturácii nejednoznačných prác navyše.
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby je spracovaná v mierke 1:50, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:100. Vybrane konštrukčné detaily stavby sú spracované vo vhodnej mierke 1:50, 1:25, 1:10. Situácia vrátane osadenia objektu na pozemku a prípadné terénne úpravy, generel inžinierských sieti sú spracované v mierke 1:500, resp. v mierke 1:200.

Obsah projektu pre realizáciu stavby – časť architektonicko-stavebné riešenie (ASR) a realizačná statika:
■ situácia
■ generel inžinierskych sieti
■ pôdorys základov
■ pôdorysy podlaží
■ pôdorys krovu
■ pôdorys strechy
■ rezy
■ pohľady
■ stavebno-stolárske výrobky – okná, dvere
■ klampiarske výrobky
■ zámočnícke výrobky
■ vybrane konštrukčné detaily stavby
■ sprievodná správa
■ technická správa
■ projekt realizačnej statiky
■ rozpočet a výkaz/výmer

Súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sú ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií spracované odborne spôsobilými projektantmi. Obsah ďalších čiastkových projektov vrámci projektovej dokumentácie:
■ projekt riešenia vnútorných rozvodov vody
■ projekt riešenia vnútorných rozvodov kanalizácie
■ projekt ústredného kúrenia
■ projekt vnútornej elektroinštalácie
■ projekt vnútornej plynoinštalácie
■ projekt vzduchotechniky a rekuperácie
■ rozpočet a výkaz/výmer

Projekty ďalších rozvodov, špecifických technologických častí podľa požiadaviek investora a podľa požiadaviek na stavbu je možné spracovať na základe individuálnej dohody, cenovej ponuky a Vašej objednávky. Projekt pre realizáciu stavby sa dodáva v troch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

PROJEKT PRE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU PRE ÚRADY – ZATEPLENIE:
Projekt pre zníženie energetickej náročnosti objektu, ľudovo zateplenia objektu rieši energetickú obnovu objektu (rekonštrukciu objektu) a zníženie spotreby energie objektu pre zabezpečenie všetkých požiadavok na zdravé a bezpečné užívanie budov. Cieľom je zníženie čerpania primárnych zdrojov energie a zníženie znečisťovania ovzdušia emisnými plynmi, hlavne oxidom uhlíka, obnova fasády objektu, obnova strechy objektu, odstránenie technických a konštrukčných systémových závad, zníženie úniku tepla cez konštrukcie objektu atď. Všeobecne platí, že navrhnuté opatrenia v projekte a následná realizácia týchto opatrení zvyšsia tepelnotechnické, energetické ako aj estetické vlastnosti objektu pričom sa zníži celková spotreba energie objektu ako aj Vaše náklady na prevádzku objektu o 50 percent a viac. Jedným z výsledkov zhrnutia všetkých spomínaných faktorov je energetický certifikát, ktorý jednoducho a jasne hodnotí budovu z hľadiska jej energetickej náročnosti zahŕňajúcej všetky energie,  ktoré do budovy vstupujú – teda z hľadiska energií na vykurovanie, ohrev teplej vody a osvetlenie (podľa §3 – zákon č. 555/2005 Z.z.). Je vhodným podkladom a ukazovateľom pre zákazníkov pre rýchle informovanie o celkovej potrebe energie, ktorú treba do budovy priviesť. Viac technických informácií nájdete na tomto blogu „pripravujeme“.
Tento projekt slúži ako podklad pre stavebný úrad pre vydanie stavebného povolenia – viď časť „Projekt pre stavebné povolenie – pre úrady“.
Projektová dokumentácia pre zníženie energetickej náročnosti objektu – zateplenie je spracovaná v mierke 1:100, príp. 1:50, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:200.

Obsah projektu pre zníženie energetickej náročnosti objektu/zateplenie – časť architektonicko-stavebné riešenie (ASR):
■ situácia
■ pôdorysy podlaží – pôvodný stav
■ pôdorys strechy – pôvodný stav
■ rezy – pôvodný stav
■ pohľady – pôvodný stav
■ pôdorysy podlaží – navrhovaný stav
■ pôdorys strechy – navrhovaný stav
■ rezy – navrhovaný stav
■ pohľady – navrhovaný stav
■ pohľady – farebné riešenie
■ stavebno-stolárske výrobky – okná, dvere
■ klampiarske výrobky
■ zámočnícke výrobky
■ vybrane atypické konštrukčné detaily stavby
■ vizualizácie – navrhovaný stav
■ sprievodná správa
■ technická správa

Súčasťou projektovej dokumentácie pre úrady sú ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií spracované odborne spôsobilými projektantmi. Obsah ďalších čiastkových projektov vrámci projektovej dokumentácie pre úrady:
■ protipožiarne zabezpečenie stavby
■ energetické posúdenie stavby
■ statický posudok

V rámci projektovej dokumentácie pre optimalizáciu všetkých posudzovaných energetických parametrov odporúčame spracovať podľa technického riešenia a potreby ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií odborne spôsobilými projektantmi. Obsah ďalších odporučaných čiastkových projektov vrámci projektovej dokumentácie:
■ projekt riešenia obnovy vnútorných rozvodov vody
■ projekt rekonštrukcie kotolne, príp. projekt novej kotolne alebo technológie pre vykurovanie a prípravu TUV
■ projekt hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému, príp. projekt nového systému vykurovania
■ projekt rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie vrátane úpravy svetelných zdrojov
■ projekt vzduchotechniky a rekuperácie

Projekty odporučaných čiastkových projektov profesií a ďalších rozvodov, špecifických technologických častí podľa požiadaviek investora a podľa požiadaviek na stavbu je možné spracovať na základe individuálnej dohody, cenovej ponuky a Vašej objednávky. Projekt pre zníženie energetickej náročnosti objektu – zateplenia pre úrady sa dodáva v štyroch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cenník projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

DISPOZIČNÉ RIEŠENIA BYTOV A NÁVRH ICH REKONŠTRUKCIE:
Rekonštrukcia bývania je rovnako ambiciózny projekt, akým je výstavba nového bývania. Väčšina tehlových alebo panelových bytov ma podobný charakter a zanechať na nich svoj nezameniteľný rukopis prostredníctvom rekonštrukcie je skutočná výzva, ktorá si vyžaduje dôslednosť a skúsenosť autora a architektonického štúdia. Súčasťou ponuky architektonického štúdia AAG STUDIO sú architektonické a interiérové štúdie, projekty dispozičného riešenia interiérov a návrhy rekonštrukcii. Hlavným cieľom je ukázať investorom ako môžu z typizovaného priestoru vyťažiť maximum na základe ich predstav, kreativity a skúsenosti autora.
Projektová dokumentácia je spracovaná v mierke 1:50, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:100. Sprievodna a technicka správa obsahu opis architektonicko-stavebného riešenia, návrhu riešenia rozvodov vody a kanalizácie, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, plynoinštalácie atď.

Obsah projektu rekonštrukcie bytu pre ohlásenie stavebných úprav:
■ širšie územné vzťahy
■ pôdorys pôvodného stavu a búracie práce
■ rez pôvodného stavu a búracie práce
■ pôdorys navrhovaného stavu
■ rez navrhovaného stavu
■ sprievodná a technická správa

Projekt sa dodáva v troch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Ďalšie potrebné informácie ako aj cennik projektových prác nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/architektura/

3D MODELY A VIZUALIZÁCIE:
Profesionálne 3D modely a grafická vizualizácia ponúka štandardný pohľad na Váš projekt. Umožní Vám lepšie si predstaviť jednotlivé priestory, pochopiť vzťahy a nadväznosti medzi miestnosťami a do značnej miery uľahčuje rozhodovanie s návrhom a realizáciou interiéru a samotnej stavby. Ďalšie potrebné informácie nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

INŽINIERSKA ČINNOSŤ:
V praxi sa jedná o doplnkovú, resp. nadstavbovú službu pri príprave a uskutočňovaní stavieb, aby sa ušetril čas a odbúral stres investora. Je to spravidla balík služieb pri zastupovaní investora v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (architektonické štúdio AAG STUDIO zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní vrátane kontroly a príp. vybavenia dokladov, certifikátov, revíznych správ, posudkov a pripravuje tendre na výber dodávateľa stavby, materiálov, technologických častí a subdodávok). Ďalšie potrebné informácie nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR:
V praxi ide o kontrolnú činnosť nad priebehom realizácie stavby, dodržiavania stavebných a technologických procesov, dodržiavania bezpečnostných pravidiel a postupov na stavbe a kontrolu samotnej realizácie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie. Stavebný a autorský dozor priamo zastupuje investora na stavbe a dohliada na prácu dodávateľskej firmy a subdodávok. Všetky kontroly a výstupy z kontrol vrátane nedostatkov sú zaznamenané v stavebnom denníku a samotný dodávateľ stavby sa musí nimi riadiť. Ďalšie potrebné informácie nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

PORADENSKÁ ČINNOSŤ:
Je jedná s doplnkových služieb ponúkaná architektonickým štúdiom. Ide o špecifickú odbornú poradenskú a realitnú činnosť pri výbere a kúpe pozemku, nehnuteľnosti a pod. Architektonické štúdio sa zameriava hlavne na optimálne vyhodnotenie predkladaných ponúk na trhu z hľadiska odborného posúdenia a budúcich možnosti. Vyhodnotenie pre a proti ešte pred samotnou transakciou investora vrátane kontroly predkladaných dokladov, zmlúv a pod. Pre investora sa vyhodnotí a vyberie ta najoptimálnejšia ponuka nielen z hľadiska ceny, ale aj ďalších dôležitých faktorov. Ďalšie potrebné informácie nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/