PONUKA:
Jednou s ďalších aktivít architektonického ateliéru je ponuka a predaj architektonických štúdií, projektov katalógových rodinných domov a rekreačných chát za prijateľné ceny. Katalóg sa postupne rozbieha a doplňuje o nové projekty. Na základe skúsenosti z praxe a požiadaviek klientov na rozsah projektov, sú všetky projekty spracované do optimálneho potrebného rozsahu pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Potrebnému rozsahu projektu je prispôsobená aj cena. V prípade záujmu je možné dodať každý jeden projekt v podrobnosti realizačného projektu stavby vrátane jednotlivých profesií. Všetky projekty sú spracované v ultra nízko-energetickom štandarde pre energetickú triedu A1, v zmysle platnej legislatívy. V prípade požiadavky sa väčšina ponúkaných katalógových projektov dá spracovať aj do pasívneho štandardu. Odporúčame tieto individuálne požiadavky prekonzultovať.

OBSAH ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE – MALÝ PROJEKT:
Malý projekt slúži pre zoznámenie sa s vybraným domom, ktorý Vás zaujal a radi by ste si ho pozreli a preštudovali podrobnejšie skôr ako sa rozhodnete pre konkrétny projekt. Obsah architektonickej štúdie – výkresová v mierke 1:100

■ pôdorys jednotlivých podlaží
■ rezy
■ pohľady
■ vizualizácie
■ správa

Architektonická štúdia ako malý projekt sa dodáva v jednom vyhotovení/elaboráte v tlačenej forme pri osobnom odbere, príp. zaslaním poštou alebo v PDF formáte zaslaním na Váš e-mail. Cenu architektonickej štúdie (malý projekt) v tlačenej forme a v PDF formáte najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy/

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE ÚRADY – ČASŤ ASR:
Obsah projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – výkresová časť ASR (architektonicko-stavebné riešenie) v mierke 1:100

■ pôdorys základov
■ pôdorys jednotlivých podlaží
■ pôdorys strechy
■ rezy
■ pohľady
■ sprievodná správa
■ technická správa

Projekt neobsahuje ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií. Jednotlivé čiastkové projekty profesií si môžete nechať spracovať u iných odborne spôsobilých projektantoch (profesistoch) v potrebnom rozsahu v zmysle požiadaviek príslušného stavebného úradu. Projektová dokumentácia – časť ASR sa dodáva v 4-roch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Cenu projektovej dokumentácie pre úrady, časť ASR, najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy/

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE ÚRADY:
Obsah projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – výkresová časť ASR v mierke 1:100

■ pôdorys základov
■ pôdorys jednotlivých podlaží
■ pôdorys strechy
■ rezy
■ pohľady
■ sprievodná správa
■ technická správa

Súčasťou projektovej dokumentácie pre úrady sú ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií spracované odborne spôsobilými projektantmi. Obsah ďalších čiastkových projektov:

■ protipožiarne zabezpečenie stavby
■ energetické posúdenie stavby
■ statický posudok.

Kompletná projektová dokumentácia sa dodáva v 4-roch vyhotoveniach/elaborátoch. Na základe individuálnej dohody je možné dodať ďalšie vyhotovenia/elaboráty podľa potreby a želania klienta. Cenu projektovej dokumentácie pre úrady najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy/

OSADENIE RODINNÉHO DOMU NA POZEMOK A NAPOJENIE NA INŽINIERSKÉ SIETE:
Každý jeden ponúkaný projekt rodinného domu, vzhľadom na veľkú individuálnu rozdielnosť pomerov na pozemku a v predmetnej lokalite, stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie stavby na pozemok a napojenie na inžinierske siete.
Osadenie rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete je možné spracovať k projektovej dokumentácii podľa individuálnej dohody. Cenu za spracovanie osadenia rodinného domu a napojenia na inžinierské siete najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy/
Pre vyhotovenie konkrétnej situácie a osadenia objektov na pozemok a napojenie na inžinierske siete je potrebné dodať:

■ polohopis, výškopisné zameranie podľa S-JTSK a geometrický plán v digitálnej podobe daného pozemku vyhotovený projektantom v odbore geodézia
■ kópiu katastrálnej mapy
■ polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

V prípade, že nemáte k dispozícií podklady, neviete ich zabezpečiť, prípadne nemáte čas riešiť tieto záležitosti, vieme Vám tieto podklady zabezpečiť a spracovať podľa individuálnej dohody vrátane ceny a termínu spracovania a dodania.

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:
Jednotlivé zmeny hotových ponúkaných projektov je potrebné prekonzultovať a písomnou formou požiadať o zmeny projektu. Projekčné práce zmien je možné vyhotoviť k projektovej dokumentácii na základe individuálnej dohody vrátane ceny a termínu dodania. Za zmeny vykonané bez písomného súhlasu nie je autor zodpovedný. Podrobnosti a cenník ku katalógovým projektom rodinných domov a rekreačných chát nájdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy/