Popis projektu

CMZ, Liptovský Mikuláš, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Návrh multifunkčného komplexu v centrálnej mestskej zóne západ, Liptovský Mikuláš. Komplex pozostáva z dvoch primárnych funkčných celkov nezávisle situovaných vrámci komplexu. Administratívna časť je situovaná vo výškovom objekte s výhľadom na panorámu mesta, Západné Tatry, Nízke Tatry a Chočské vrchy. Je to dominantná časť navrhnutého komplexu a svojou polohou tvori aj významnú urbanistickú dominantu sídelného útvaru. Obytný komplex je riešený ako dostavba existujúceho obytného komplexu s previazaním hmoty na hmotu administratívnej časti. Výškovo je obytná čast prispôsobená existujúcemu obytnému komplexu. Dostavba komplexu k existujúcemu stavebnému celku s obytnou funkciou uzatvára priestor s presným vymedzení hlavných komunikačných tras vrámci existujúcich uličných priestorov a zároveň vytvára vnútroblokový priestor.