Popis projektu

Obytný súbor Liptov I, Liptovský Mikuláš, SVK
Rok: 2008
Autor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Obytný súbor Liptov je riešený ako konverzia priemyselného areálu bývalého liehovaru v Liptovskom Mikuláši. Bývalý priemyselný areál je situovaný vrámci obytnej zástavby blízko centra mesta. Základnou koncepciou riešenia areálu je nové funkčné využitie predmetnej lokality na polyfunkciu. Obytný súbor je rekonštrukcia, nadstavba a dostavba časti areálu. V návrhu sa uvažuje s obchodnými a parkovacími priestormi prístupných z nového verejného priestoru a obytnými priestormi vrámci nadstavieb a dostavieb. V rámci celkovej koncepcie revitalizácie sa uvažuje s postupnou etapovou obnovou a prestavbou existujúcich výrobných a skladových objektov s vytvorením verejného bulváru s prevažne obytnou funkciou a obchodným parterom s prepojením na centrum mesta.