Popis projektu

Prestavba športového areálu, Štrbské Pleso, SVK
Rok: 2008
Spoluautor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Návrh rekonštrukcie a dostavby športového areálu pre zimné deaflympijské hry na Štrbskom Plese v roku 2011, ktoré sa nesú v duchu „Zelená olympiáda“.

Architektúra exteriéru navrhovaných objektov – vzhľad korešponduje už aj s názvom „Zelená olympiáda“. Navrhovaný typ architektúry je odvodený s rešpektom na pôvodné hrázdené konštrukcie, ktoré svojím členením a materiálovou skladbou vhodne dotvárali riešený priestor. Zmodernizovaným detailom hrázdenia, objektmi objemovo zosúladenými s prírodou a s použitím prírodných materiálov, prezentujúcimi sa do exteriéru – drevo, kameň a sklo je architektúra evokujúca terén podhoria vhodne začlenená do exteriéru krajiny. Architektúra je horizontálne materiálovo rozčlenená: presklenné časti sú navrhované s dreveným krížením, vychádzajúcim z hrázdenej architektúry, pričom toto kríženie je v sklenených častiach drevené, v drevených častiach môže byť sklenené a niekedy vychádza z konštrukcie vo forme kamenných podpôr, vytvárajúcimi arkádu. Objekt na východnej strane je dvojpodlažný, navrhované športové haly sú jednopodlažné, pričom priestory medzi halami a pod tribúnami sú viacpodlažné v maximálnej miere využité.

Urbanistické riešenie pôsobí vyváženým charakterom, ktorému napomáha aj súčasť objektu na východnej strane s doplnkovými funkciami k športoviskám. Výškovo navrhované objekty nepresahujú stromy v bezprostrednej blízkosti. Taktiež nevzniká pohľadová bariéra na túto časť Vysokých Tatier. Navrhované riešenie využíva v maximálnej miere okolitý terén a zohľadňuje existujúcu okolitú vegetáciu.