Popis projektu

World apartment Liptov, Liptovský Mikuláš, SVK
Rok: 2008
Spoluautor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Apartmánový komplex “Apartment world Liptov” je riešený ako konverzia priemyselného areálu bývalého liehovaru v Liptovskom Mikuláši. Bývalý priemyselný areál je situovaný vrámci obytnej zástavby blízko centra mesta. Základnou koncepciou riešenia areálu je nové funkčné využitie predmetnej lokality na polyfunkciu. Apartmánový komplex je rekonštrukcia, nadstavba a dostavba časti areálu. V návrhu sa uvažuje s obchodnými, spoločenskými a relaxačnými priestormi prístupných z nového verejného priestoru a obytnými priestormi vrámci nadstavieb a dostavieb. V rámci celkovej koncepcie revitalizácie sa uvažuje s postupnou etapovou obnovou existujúcich výrobných a skladových objektov s vytvorením verejného bulváru s prepojením na centrum mesta.